Tietosuojaseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä
Laavu Solutions Oy, Limingantie 5, 90400 Oulu

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Pekka Korpela, Limingantie 5, 90400 Oulu. Puh: +358 40 554 4837

3. Rekisterin nimi
Laavu Solutions Oy: Asiakas- ja markkinointirekisteri.

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietojen käsittely perustuu asiakkaalta saatuun suostumukseen ja henkilötietoja voidaan käyttää markkinointi- ja tiedottamistarkoituksiin, sekä viranomaisvelvollisuuksien, kuten kirjanpidon asianmukaiseen tekemiseen. Rekisterissä käsitellään asiakkaidemme, yhteistyökumppaneidemme ja potentiaalisten asiakkaidemme sekä näiden edustajien yhteystietoja.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennettavia tietoja voivat olla mm.:

Henkilön ja yrityksen nimi
Puhelinnumero
Sähköposti
Osoite
Laskutustiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Kaikki rekisterissä olevat ja siihen tallennettavat tiedot saadaan asiakkailta verkkosivujen rekisteröitymislomakkeen kautta, sekä osapuolien välillä vaihdetuista sähköposteista ja sopimuksista.

7. Tietojen säilyttäminen
Säilytämme tietoja niiden käyttötarkoituksen vaatiman ajan. Tarpeettomat tiedot poistetaan säännönmukaisesti.

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto
Kerättyjä henkilötietoja käsittelevät ainoastaan Laavun Solutionsin työntekijät, joilla on työssään tarve näihin tietoihin. Tietoja ei koskaan luovuteta ulkopuolisille tahoille ilman henkilön erillistä suostumusta, ellei kyse ole lain edellyttämistä tai viranomaisvelvotteista, kuten kirjanpitoa koskevasta materiaalista.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

10. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.

11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”). Pyynnöt tulee lähettää rekisterinpitäjälle.